Phiên dịch hiện trường Trung - Việt 1 ngày

사용자 정보를 자세히 보기

통역사
1992
30
여자
베트남어, 중국어
공장 방문
Trên 1 năm

- Công Ty TNHH Chu Hoa

楚华股份有限公司 翻译,管理现场

Phiên dịch, quản lý hiện trường

- Công Ty TNHH soletech

Soletech 股份有限公司 翻译兼副理的助理,管理生产。

Phiên dịch kiêm trợ lý phó giám đốc, quản lý sản xuất .

Thủy sản,đế giày.
4급
고급
1.0
5.0

공고를 자세히 보기

100
베트남어
베트남어, 중국어
공장 방문, 의례적인 방문, 동시통역 보조자
현장 통역, 원격 통역

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.