Phiên Dịch Cabin (1 ngày - 1 người) - Long Trần

A propos de cet annonce

400
Vietnamien
Anglais, Vietnamien
Interprétation simultanée (1 personne couvre tous)
Interprétation sur place

Phiên Dịch Viên Long Trần

- Phiên Dịch Cabin cho các sự kiện từ 6-8 giờ

- 1 Phiên Dịch viên đảm nhận hết

- Phiên dịch có giọng miền nam, chất giọng ấm, rõ chữ, phù hợp cho các sự kiện mang tính chuyên nghiệp và hàn lâm.

Commentaires (0)

Vous devez vous connecter pour envoyer un nouveau commentaire.