Phiên Dịch Cabin (1 ngày - 1 người) - Long Trần

この投稿について

400
ベトナム語
英語, ベトナム語
同時通訳 (1人のみ担当)
オンサイト通訳

Phiên Dịch Viên Long Trần

- Phiên Dịch Cabin cho các sự kiện từ 6-8 giờ

- 1 Phiên Dịch viên đảm nhận hết

- Phiên dịch có giọng miền nam, chất giọng ấm, rõ chữ, phù hợp cho các sự kiện mang tính chuyên nghiệp và hàn lâm.

コメント・お問い合わせ (0)

コメントを送信するには ログイン が必要です