PDV Thái - Việt tại Hà Nội

投稿の詳細情報はありません

このユーザーについて

通訳者
33
男性
ベトナム語, タイ語
観光ガイド, 展示会の見学, 工場見学, エスコート, 一般的商談
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

6.0
12.0

この投稿について

100
ベトナム語
ベトナム語, タイ語
観光ガイド, 展示会の見学, 工場見学, エスコート, 一般的商談
オンサイト通訳, リモート通訳

コメント・お問い合わせ (0)

コメントを送信するには ログイン が必要です