PDV Thái - Việt tại Hà Nội

이 공고는 설명이 없습니다

사용자 정보를 자세히 보기

통역사
33
남자
베트남어, 태국어
여행 가이드, 전시회 방문, 공장 방문, 수행, 일반 비즈니스 미팅
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

6.0
12.0

공고를 자세히 보기

100
베트남어
베트남어, 태국어
여행 가이드, 전시회 방문, 공장 방문, 수행, 일반 비즈니스 미팅
현장 통역, 원격 통역

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.