Jen

Jen
Jen
Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phiên dịch viên tiếng Thái, tiếng Anh. Đã sống và làm việc ở Thái hơn 2 năm.

口译员
29
女性
英语, 越南语, 泰语
观光导游, 参观展会, 参观工厂, 护航舰, 一般商务会议, 医生, 同声传译(2人之1), 同声传译 (1人全包)
Spoken English as the second language and Thai as a third language
Over 2 years experience of teaching English in Thailand.

Had interpretered for Finore Indian company when they had a business trip to get more partners in Vietnam market. And now have been interpreting for Dai Ngoc company as part time job about raising shrimps between both Thai and Vietnam partners

Business, Factory
2.0
2.0

1 公开的信息

没有关注者

没有评论