Tìm 1 phiên dịch Tiếng Anh, 1 phiên dịch Tiếng Nhật

사용자 정보를 자세히 보기

고객
내 회사
일본

공고를 자세히 보기

베트남어
영어, 일본어
일반 비즈니스 미팅, M&A협상
현장 통역
Giám đốc, đại diện ủy quyền
Giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán hàng hóa thực phẩm
15
4월 18, 2018
13:30
4월 20, 2018
17:00
1000
모르겠습니다
Hóa đơn VAT

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.