PDV Thái - Việt tại Hà Nội

This listing doesn't have a description

About this user

Interpreter
33
Male
Vietnamese, Thai
Tour guide, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

6.0
12.0

About this listing

100
Vietnamese
Vietnamese , Thai
Tour guide, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting
On-site interpretation, Remote interpretation

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.