Phiên dịch viên sự kiện Trung - Việt tại TP.HCM (nửa ngày)

このユーザーについて

通訳者
30
女性
ベトナム語, 中国語
ブースのアテンド, 展示会の見学, 工場見学, エスコート, 逐次通訳セミナー
8 năm học tiếng trung tại trường mạch kiếm hùng
4 năm làm phiên dịch, nghiệp vụ công ty trung quốc, đài loan

Phiên dịch xưởng, văn bản, họp

tiếng trung
2.0
3.0

この投稿について

100
中国語
ベトナム語, 中国語
ブースのアテンド, 展示会の見学, 工場見学, エスコート
オンサイト通訳, リモート通訳

Ngày nào cũng được ạ

コメント・お問い合わせ (0)

コメントを送信するには ログイン が必要です