Phiên dịch viên sự kiện Trung - Việt tại TP.HCM (nửa ngày)

About this user

ล่าม
30
ผู้หญิง
ภาษาเวียดนาม, ภาษาจีน
ผู้เข้าร่วมบูธ, เยี่ยมชมนิทรรศการ, เยี่ยมชมโรงงาน, พ่ีเลี้ยง, สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
8 năm học tiếng trung tại trường mạch kiếm hùng
4 năm làm phiên dịch, nghiệp vụ công ty trung quốc, đài loan

Phiên dịch xưởng, văn bản, họp

tiếng trung
2.0
3.0

About this listing

100
ภาษาจีน
ภาษาเวียดนาม, ภาษาจีน
ผู้เข้าร่วมบูธ, เยี่ยมชมนิทรรศการ, เยี่ยมชมโรงงาน, พ่ีเลี้ยง
การแปลในสถานที่, การแปลระยะไกล

Ngày nào cũng được ạ

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.