Phiên dịch viên sự kiện Trung - Việt tại TP.HCM (nửa ngày)

사용자 정보를 자세히 보기

통역사
30
여자
베트남어, 중국어
부스 수행, 전시회 방문, 공장 방문, 수행, 순차통역 세미나
8 năm học tiếng trung tại trường mạch kiếm hùng
4 năm làm phiên dịch, nghiệp vụ công ty trung quốc, đài loan

Phiên dịch xưởng, văn bản, họp

tiếng trung
2.0
3.0

공고를 자세히 보기

100
중국어
베트남어, 중국어
부스 수행, 전시회 방문, 공장 방문, 수행
현장 통역, 원격 통역

Ngày nào cũng được ạ

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.