Tìm phiên dịch viên tiếng Nhật, Anh cho phiên họp trọng tài

사용자 정보를 자세히 보기

고객
회사 업무에 필요
일본

공고를 자세히 보기

베트남어
영어, 일본어
일반 비즈니스 미팅, 고급 비즈니스 미팅
현장 통역
Giám đốc, đại điện theo ủy quyền cho công ty
Tổng giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán về thực phẩm
15
4월 18, 2018
13:30
4월 20, 2018
17:00
800
모르겠습니다
Hóa đơn VAT

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.