Tìm phiên dịch viên tiếng Nhật, Anh cho phiên họp trọng tài

About this user

Cliente
Minha compania
Japão

About this listing

Vietnamita
Inglês, Japonês
Reunião de negócios Geral, Reunião de negócios de alto nível
No local interpretação
Giám đốc, đại điện theo ủy quyền cho công ty
Tổng giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán về thực phẩm
15
Abr 18, 2018
13:30
Abr 20, 2018
17:00
800
Eu não sei
Hóa đơn VAT

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.