PDV Thái - Việt tại Hà Nội

이 공고는 서술이 없습니다
이벤트 요금 (달러): 100
공고 언어: 베트남어
통역 언어:
영어
베트남어
일본어
중국어
한국어
태국어
인도네시아어
스페인어
러시아어
불어
브라질 포르투갈어
아랍어
힌디어
기타
통역 종류:
여행 가이드
PG
부스 수행
전시회 방문
공장 방문
호위
일반 비즈니스 미팅
고급 비즈니스 미팅
경찰
법윈
건강
M&A협상
순차통역 세미나
MC
동시 (2명중1명)
동시 (1명혼자통역)
동시통역 보조자
참석:
현장 통역
원격 통역
학습 경험: 12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái
과거 통역 직업 리스트: - Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế. - Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. - Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.
통역사 연령: 33
통역사 성별: 남자
통역사 국적: 베트남
통역 경험 수년: 6 năm
통역 언어가 사용되는 외국에서 사는 수년: 12.0

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.