PDV Thái - Việt tại Hà Nội

This listing doesn't have a description
Fee to pay at event (USD): 100
Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Police interrogation
Court hearing
Medical visit
Courtesy visit
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Real-time assistant
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Educational experience: 12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái
List of past interpretation jobs: - Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế. - Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. - Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.
Interpreter age: 33
Interpreter gender: Male
Interpreter nationality: Vietnamese
Years of interpretation experience: 6 năm
Years lived in foreign countries where interpretation language is used: 12.0

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.