Tìm phiên dịch viên tiếng Nhật, Anh cho phiên họp trọng tài

About this user

Client
My company
Japan

About this listing

Vietnamese
English, Japanese
General business meeting, High-level business meeting
On-site interpretation
Giám đốc, đại điện theo ủy quyền cho công ty
Tổng giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán về thực phẩm
15
Apr 18, 2018
13:30
Apr 20, 2018
17:00
800
I don't know
Hóa đơn VAT

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.